A na Slovensko!

09.10.2014 14:52

cestovani.idnes.cz/tatry-nejvyssi-vodopad-nejvetsi-jezero-f0x-/kolem-sveta.aspx?c=A140922_115815_kolem-sveta_skr

cestovani.idnes.cz/slovensko-a-cerova-vrchovina-dj2-/kolem-sveta.aspx?c=A140616_125525_kolem-sveta_tom