Rakouský Hallstatt

08.04.2014 04:05

cestovani.idnes.cz/kostnice-v-hallstattu-v-rakousku-dqv-/kolem-sveta.aspx?c=A140407_204121_kolem-sveta_skr