S OVýTem TOULKY STŘEDNÍ ASIÍ II. - UZBEKISTÁN

Termín: 17.-31.srpna 2021

Uzbekistán, který byl více než dvě tisíciletí kolébkou středoasijské kultury, se pyšní úžasným souborem architektury a starověkých měst, hluboce prodchnutých krvavými, fascinujícími dějinami Hedvábné stezky. Pokud jde o památky, je Uzbekistán ze všech středoasijských zemí nepřitažlivější a nejpůsobivější. Samarkand, Buchara a Chiva nepřestávají okouzlovat návštěvníky svými velkolepými mešitami, medresami a mauzolei, zatímco méně obvyklé zajímavosti, jako je rychle se ztrácející Aralské jezero, rozrůstající se hlavní město Taškent a možnosti ekoturistiky v pohoří Nurota či cesty pouští Kyzylkum a Karakum, zajišťují, že si tu na své přijde skutečně každý.
Střední Asie si uchovává romantiku Hedvábné stezky, jakou jinde nenajdete!
 

Program akce:

1.den: odlet z Prahy nebo z okolních letišť (dopravu do místa odletu zajišťujeme)., přestup na některém evropském letišti., noční přelet do Taškentu.,
2.den: po půlnoci přílet  do Taškentu., rychlý transfer do hotelu, ubytování a zkrácená noc., 
   po pozdějším budíčku snídaně a celodenní prohlídka hlavního města Uzbekistánu - TAŠKENTU. V rámci prohlídky města navštívíme mj. Páteční mešitu, medresu Moji Muborak na náměstí Hasti Imom v muslimské čtvrti Khast Imom, ve které je uložen údajně nejstarší osmanský korán na světě, zastavíme se v tržnici Čorsu ve staré části města, prohlédneme si pravoslavnou Katedrálu svatého Nanebevzestoupení, bránu na náměstí Mustaqillik maydoni s budovou Senátu či s palácem velkoknížete... Zastavíme se u budovy Státní opery a baletu a večer navštívíme i Televizní věž, odkud je ten nejlepší výhled na město. Nocleh ve stejném hotelu.,
3.den: po snídani cesta z Taškentu přes kamennou vesnici SENTYAB k pouštnímu JEZERU AJDARKUL. Projdeme se pěšky v posledním výběžku pohoří Pamíro-Alaj v rozmáhající se oblasti ekoturistického hnutí. Ubytování v jurtovém kempu uprostřed pouště KYZYLKUM, kde máme zajištěn v odpoledních hodinách také oběd. Poté je možnost krátkého výletu na velbloudech a vyjížďka na břeh nedalekého JEZERA AJDARKUL. Po návratu od jezera večeře v kempu, ubytování ve 2-lůžkových jurtách a nocleh.,
4.den: snídaně v kempu a poté cesta pouští KYZYLKUM do NUKUSU na západě Uzbekistánu. Celodenní přejezd, při kterém si budeme užívat především obrovské rozlohy téhle asijské pouště. Po příjezdu do Nukusu ubytování v hotelu a nocleh.,
 
 
 
5.den: po snídani celodenní výlet k vyschlému ARALSKÉMU JEZERU a do bývalé rybářské vesnice MOJNAK. Zde můžeme navštívit zdejší muzeum a prohlédneme si spoustu vraků lodí. V podvečer návrat do Nukusu, nocleh.,
6.den: po snídani v našem hotelu pojedeme podél mohutného toku řeky AMUDARJI do oblasti Ellikkaly, kde je kolem dvaceti pevností, z nichž si prohlédneme alespoň dvě: AJAZ-KALA a naprosto jedinečnou, nejstarší KOJ-KRYLGAN-KALA s kruhovým půdorysem. Pokud zbyde čas, navštívíme ještě pevnost TOPRAK-KALA, která sloužila jako hlavní chrámový komplex chórezmských králů. Večer dojezd do Chivy, ubytování a nocleh.,
7.den: snídaně a celodenní prohlídka města CHIVA, vyvolávající představy karavan otroků, barbarské krutosti, strašného putování přes pouště a stepi plné divokých domorodých kmenů. Nejkrásnější bývá za ranního rozbřesku, při západu slunce a v noci, kdy siluety sloupů a medres působí v měsíčním svitu skutečně magicky. V rámci prohlídky navštívíme mj. brány a hradby Ičan Kaly, starou pevnost Kunya Ark, Letní mešitu, Páteční mešitu, Minaret Kalta Minor s bohatě vykládanou mozaikou, palác Taš-Chauli s harémem či tradiční karavansaraj Chána Allakuliho s bazarem... nocleh ve stejném hotelu.,
8.den: pouští Kyzylkum se přejedeme do Buchary, cestou prohlídka rozsáhlého paláce posledního bucharského emíra Sitoraj Mochi Chosa z 19.století a mauzolea Bachadina Nakšabandiho, sufijského mistra a Timurova učitele ze 14.století. Po příjezdu do BUCHARY v odpoledních hodinách volno, odpočinek, ubytování a nocleh.,
9.den: snídaně v hotelu a poté celodenní prohlídka BUCHARY, nejposvátnějšího města Střední Asie. Procházka křivolakými uličkami města, návštěva mešity Magoki attori, muzea koberců, jedinečné stavby mauzolea Ismáíla Sámáního či kupolovitého mauzolea Časmai ajjúb neboli mauzolea Jóbova pramene. Prohlédnete si také mešitu Kolon s minaretem Kolon, medresu Mir Arab či na pohled působivou citadelu Ark, která je současně nejstarší stavbou ve městě. Odpoledne zastávky na krytých tržnicích, kde se prodává mj. hedvábí. Večer možnost návštěvy historických lázní ("hammam") Bozori Kord. Nocleh.,
10.den: po snídani  cesta do odlehlého pohraničního města TERMIZ, které leží přímo na hranicích s Afghánistánem a jedná se o příjemné pestrobarevné město s takřka evropskou atmosférou. Odpoledne možnost návštěvy jedinečného Archeologického muzea. Již cestou do Termizu projedeme okolo rozmanitých sutin na bavlníkových polích, kde v minulosti Termiz stával. Jde o ruiny buddhistických staveb, které v roce 1220 spolu se zbytkem Starého Termizu srovnal se zemí Čingischán. Velká sbírka buddhistických artefaktů je právě ukryta v termizském Archeologickém muzeu. Ubytování, nocleh.,
11.den: snídaně, poté přejezd do uzbeckého městečka ŠAHRISABZ, prohlídka paláce Oksaroj, který byl Timurovým (vojevůdce a vládce) letním palácem, mešity Kok gumbaz či komplexu Chazrati Imáma a dvou mauzoleí. V podvečer přejezd do Samarkandu., po příjezdu ubytování v hotelu a nocleh.,
12.den: prohlídka SAMARKANDU, skutečné perly Uzbekistánu. V rámci celého dne navštívíme mj. Staré město Registán (s komplexem impozantních medres, zdobených majolikou a azurovými mozaikami, náměstí je pravděpodobně i nejúchvatnější památkou ve Střední Asii. Ve středověku byl obchodním centrem Samarkandu a plocha náměstí zřejmě sloužila jako tržiště.). Tři velkolepé stavby obklopující náměstí patří k nejstarším dochovaným medresám na světě. Jedná se o Ulugbekovu metresu, Medresu Šerdor a o metresu Tillakori. Prohlédneme si také gigantickou Mešitu Bibi Chánum, velkolepé  mauzoleum Gur-Emir i ruiny původního města Afrasiab s muzeem nejstaršího osídlení, Ulugbekovu observatoř z 15.století či mauzoleum Šáhí Zinda ("Hrobka živého krále") s překrásnou výzdobou a hrobky starozákonního proroka Daniela... Nocleh ve stejném hotelu.,
13.den: po snídani přejezd okolo Taškentu do NÁRODNÍHO PARKU UGAM-CHATKAL k jezeru CHORVAK, kde se ubytujeme a odpoledne uskutečníme krátký pěší výšlap., nocleh ve 2-lůžkových bungalovech.,
po příjezdu ubytování, volno, možnost posledních nákupů, ubytování a nocleh.,
14.den: dopoledne ještě prožijeme v NP UGAM-CHATKAL, odpoledne návrat do TAŠKENTU, možnost nákupu posledních suvenýrů a večer strávíme ve starém městě., pozdě večer transfer na letiště, odbavení.,
15.den: po půlnoci odlet z Taškentu, přestup na některém evropském letišti a návrat do Prahy nebo na letiště v okolí během dopoledne.
 
 
Ubytování: 11x v hotelu střední kategorie (*** nebo ****), a to ve 2- nebo 3-lůžkových pokojích vesměs s toaletou a koupelnou., 1x v jurtách, a to ve 2-lůžkových, příp. 3-lůžkových a 1x ve dvoulůžkových bungalovech
Stravování: po každém noclehu snídaně., v jurtovém kempu v poušti Kyzylkum navíc oběd a večeře
 
Startovné: 38100.-Kč zahrnuje letenky Praha-Taškent-Praha, dopravu po Uzbekistánu mikrobusem, 13x nocleh ve 2-lůžkových pokojích, 13x snídaně, 1x oběd, 1x večeři a krátkou projížďku na velbloudech.
 
Víza: od 1.2.2019 mohopu občané ČR cestovat do Uzbekistánu bez víz pokud pobyt nepřesáhne 30 dní.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 30.6.2021, záloha ve výši 20000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! POZOR! Veškeré zakoupené letenky jsou nevratné a neměnné!
 
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí:
 
 
 Od 1.10.2020 se v Uzbekistánu ruší omezení pro příjezd skupin zahraničních turistů (5 - 15 osob). Návštěvník musí mít při příjezdu negativní test a potvrzení o zdravotním pojištění. Pokud turista onemocní, musí na vlastní náklady putovat do karantény a teprve po vyléčení může odjet domů. Pojištění i pro případ karantény vám zajistíme.